• Po upływie terminu do odebranie pisma doręczenie uważa się za dokonane, nawet pomimo nieodebrania pisma przez adresata.
  • Jeżeli od daty doręczenia biegną terminy (np. do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty), wówczas nawet jeśli nie odbierzemy pisma te terminy zaczną biec.
  • Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma albo pokwitowania jego odbioru, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę. W takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane. Pismo nie przyjęte przez adresata, zwraca się organowi wysyłającemu.
  • Jeżeli osoba zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, nie ustanowi pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, i nie wskaże w kraju pełnomocnika do doręczeń (chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej), wówczas przeznaczone dla niej pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
konsekwencje
finansowanie