Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

2.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
civis-sum@civis-sum.org.pl

3.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku ze spełnieniem co najmniej jednego z poniższych warunków:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).


4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.


6.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji świadczeń, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczeń przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM.