Nasz zespół

Zarząd Stowarzyszenia CIVIS SUM – kadencja 2018 – 2021

Anna Kurp 
Piotr Królik (od lutego 2020)
Przemysław Piątek 

Członkowie Stowarzyszenia to głównie prawnicy, związani z organizacją od kilku, niektórzy od kilkunastu lat. 

Wielu zaczynało swoją przygodę z pomaganiem w Biurze Porad Obywatelskich jeszcze jako studenci czy aplikanci.  

Członkowie stowarzyszenia udzielają bezpłatnych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, mailowo, listownie) oraz realizują działania związane z edukacją prawną

Bezpłatne porady udzielane są przez: 

  • adwokatów 
  • radców prawnych 
  • aplikantów adwokackich z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w udzielaniu porad

Wszyscy prawnicy, którzy są członkami Stowarzyszenia mają uprawnienia do udzielania porad obywatelskich, tj. spełniają warunki określone w art. 11 ust. 3a Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 z późn. zm.) :

posiadają wykształcenie wyższe (prawnicze),

posiadają doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskali zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy,

spełniają wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d Ustawy

 

Część naszych prawników posiada również uprawnienia mediatora, oraz są oni wpisani na: 

  • listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze /  Gorzowie Wlkp, 
  • listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

 

Stowarzyszenie CIVIS SUM jest Organizacją Pożytku Publicznego 

 

Od początku swojego istnienia Biuro Porad Obywatelskich należy do Związku Biur Porad Obywatelskich. 

 

Od 2012 Stowarzyszenie CIVIS SUM jest wpisane do Rejestru Wojewody Lubuskiego Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego

Od 2019 Stowarzyszenie CIVIS SUM jest wpisane przez Wojewodę Lubuskiego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja – Art.  11d. 1. Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej